پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۱
همسر ايده آل


همسری خواهم چو برج زهرمار
در بيارد او ز ايامم دمار
گوژ او در پشت و باشد کک مکی
قد او چون سرو رعنا يا خيار
بهر من فرقی ندارد جان من
سن او باشد به ۱۰ يا در هزار
دست او شل پا چلاق و سر کچل
باشد اما نی ز هر ايل و تبار
دختری يکدانه اندر خانه شان
يک پدر باشد برايش مايه دار
خانه و ماشين و ويلا و اتول
باشد آنها را چو ريگ شوره زار
مادرش سازد ز هر نوعی جهاز
آن پدر باشد به حال احتضار
نادرا يادت بود اين پند من
از طمع نايد تو را سودی به کار
شعر بالا رو موقعی گفتم که دلم می خواست يه زن پولدار بگيرم.حالا که می بينم بی پولش هم نصيب ما نميشه به نظرتون چيکار کنم؟
بين خودمون باشه من که می دونم پولدارش قسمت ما نيست ولی اگه بشه چی ميشه

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin