یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۱
زن در ادبيات کهن
امروز چند بيت شعر از اشعار شاعران قديمی انتخاب کردم.هدف من فقط خنده است و همينطور آشنا کردن زنان با گذشته و اجحافی که در طول تاريخ در حقشان صورت گرفته.پس خواهش می کنم از اين مطالب اينگونه برداشت نکنيد که خدای نکرده من مشکلی با خانمها دارم.

شعری از فردوسی:

زن و اژدها هر دو در خاک به
جهان پاک از اين هر دو ناپاک به
زنان را از آن نام نايد بلند
که پيوسته در خوردن و خفتنند...
***
شعری از اسدی طوسی:

زن ارچه دلير است و با زور دست
همان نيم مرد است هر چون که هست
هر آنکو نترسد ز دستان زن
از او در جهان رای دانش مزن
زنان چون درختند سبز آشکار
وليک از نهان زهر دارند بار...
***
شعری از فخرالدين اسعد گرگانی:

زنان در آفرينش نا تمامند
ازيرا خويش کام و زشت نامند
دو کيهان گم کنند از بهر يک کام
چو کام آيد بجويند از خرد نام
مبادا کس که از زن مهر جويد
که از شوره بيابان گل نرويد...
***
شعری از ناصر خسرو:

به گفتار زنان هرگز مکن کار
زنان را تا توانی مرده انگار
مگو اسرار حال خويش با زن
که يابی راز فاش از کوی و برزن
***

شعری از انوری ابيوردی:

زن چو ميغ است و مرد چون ماه است
ماه را تيرگی ز ميغ بود
بد ترين مردی اندر اين عالم
به بهينه زنی دريغ بود...
***
شعری از نظامی گنجوی:

بسيار جفای زن کشيدند
در هيچ زنی وفا نديدند
در دشمنی آفت جهان است
چون دوست شود هلاک جان است...
***
شعری از عبدالرحمن جامی:

زن از پهلوی چپ شد آفريده
کس از چپ راستی هرگز نديده
زن چه باشد؟ناقصی در عقل و دين
هيچ ناقص نيست در عالم چنين...
***
در پايان برای اينکه مشت محکمی بر دهان زن ستيزان بزنم شعر پروين اعتصامی را برايتان می نويسم که به زيبايی به ارزش زن اشاره کرده است:

در آن سرای که زن نيست،انس و شفقت نيست
در آن وجود که دل مرده مرده است روان
به هيچ مبحث و ديباچه ای قضا ننوشت
برای مرد کمال و برای زن نقصان
...
وظيفه زن و مرد ای حکيم دانی چيست؟
يکيست کشتی و آن ديگريست کشتيبان
...
هميشه مادر امروز دختر فرداست
ز مادر است ميسر بزرگی پسران
...
برای گردن و دست زن نکو پروين
سزاست گوهر دانش نه گوهر الوان
***
به اطلاع آزاده جان،ليلی خانم،مهسا خانم،هدای عزيز،آرميتا جان،نگار خانم،سولماز خوب،کتی خانم،شيلا جان و ساير خوانندگان محترم وبلاگم می رسانم که از امروز قصد دارم رويه وبلاگ نويسی خودم را عوض کرده و در مورد مسايل ديگری مطلب بنويسم شايد اينطوری،دوست خوبم «احسان م»هم راضی بشه.

پس تا بعد....

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin