چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸۱
 
در روزنامه ها خوانديم که تعداد مردهايی که از زنانشان کتک ميخورند بيشتر شده است.
راست و دروغش گردن اونايی که ميگن

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin