شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۱
همکاران جديد من
نميدانم کار کردن با خانمها را تجربه کرده ايد يا نه؟اصلا فرصتی برايتان پيش آمده تا برای مدتی با چند خانم همکاری کنيد؟اگر پاسختان منفی است که خوش به حالتان و اگر مثبت است وای به حالتان!مرا هم در غمتان شريک بدانيد.اما...

ماجرا از اين قرار است که بنابه دلايلی،از حدود يک ماه پيش اتاف کار من عوض شد.اتاق کارجديد من ۴نفره بود و از شانس بد من،همکاران جديد همگی خانم بودند.اجازه دهيد برنامه يک روز کاری را از اول برايتان تشريح کنم:

ساعت ۸ صبح:وارد اتاق می شوم هنوز کسی تشريف نياورده است.

ساعت ۹صبح:خانم الف وارد ميشود و با صدای بلند ميگويد:آقای جديدی نمی دانيد چه ترافيکی بود.امروز۲ساعت توی ترافيک بودم(ايشان بعد از گفتن اين جملات به سراغ تلفن ميروند)

ساعت۹:۳۰ صبح:خانم ب وارد ميشود و با صدای بلند ميگويد:آقای جديدی،دخترم مريض بود بردمش دکتر.(ايشان بعد از گفتن اين جملات به سراغ تلفن ميروند)

ساعت ۱۰ صبح:خانم ج وارد ميشود و با صدای بلند ميگويد:آقای جديدی ماشين شوهرم خراب بود با خط واحد اومدم.(ايشان بعد از گفتن اين جملات به سراغ تلفن ميروند)

ساعت۱۱:در اين لحظه خانمهای محترم،گوشيهای تلفن را سر جايش گذاشته و با يکديگر مشغول صحبت ميشوند:
خانم الف:شوهرم ديشب آش رشته پخته بود.خيلي چسبيد...
خانم ب:کاش من هم می تونستم به خوبيه خواهر شوهرم قرمه سبزی درست کنم...
خانم ج:سوپريه محله ما،مايع ظرفشويی جديد آورده شوهرم خيلی راضيه...
...
(لازم به ذکر است که همکاران محترم در حالی اين فرمايشات را ايراد می فرمايند که يکی از آنها با شدت هرچه تمامتر،مشغول سوهانکاری ناخنهايش می باشد.ديگری مشغول روغنکاری دست و صورتش بوده و نفر سوم به امر خطير ماتيک کاری ميپردازد.)

ساعت۱۲:صرف نهار
(ظاهرا غيبت پشت سر مادرشوهر و خواهر شوهردر هنگام صرف نهار،باعث افزايش اشتهای خانمها ميشود)

ساعت۱۳:خانمهای محترم يادشان می افتد که بايد نکاتی را به شوهرانشات گوش زد کنند!!!لذا همزمان تلفنها را برداشته و تا آخر وقت اداری مشغول صحبت ميشوند.

ساعت۱۶:پايان وقت اداری:
خانم الف:آقای جديدی خسته نباشيد.فردا صبح من احتمالا توی ترافيک گير ميکنم.پس ممکنه دير بيام.
خانم ب:آقای جديدی خسته نباشيد.فردا صبح احتمالا دخترم مريض بشه.ممکنه دير بيام.
خانم ج:آقای جديدی خسته نباشيد.فردا صبح اختمالا ماشين شوهرم خراب ميشه پس ممکنه دير بيام.

دوستان عزيز اين بود برنامه يک روز کاری من.اميدوارم شما در چنين مصيبت عظمايی گرفتار نشويد.

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin