جمعه ٤ مهر ۱۳۸٢
 


بهانه ي بودن

بهانه اي براي بودنم نيست
پري براي پرگشودنم نيست
ازاين شبي كه رخنه كرده درمن
دري به پهنه هاي روشنم نيست
نه دلخوشم به جاده ها كه ديگر
اميد رفتن و رسيدنم نيست
تمام خانه مثل يك قفس شد
و روزني براي ديدنم نيست
دوباره در خيال تو شكفته است
مسير روح من كه در تنم نيست
دوباره راهيم به سمت غربت
بهانه اي براي بودنم نيست

 


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin