چهارشنبه ٧ آبان ۱۳۸٢
بيا بابا بگير اينم پسوردت

جناب رئيس جمهور مثل اينکه خيلی طرفدار داری !

منم از تهديد های دوستانت

ترسيدم ؛ بر خود بلرزيدم و کاخ سلطنتی خود را در خطر ديده و پسورد جناب

رئيس جمهور محبوب را پس خواهم دادبيا بابا بگير نخواستيم اينم پسوردت


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin